رادیو دایان

مجمــوعـــــــه پـــــــادکســــــت‌هـــــــای کشــــــــاورزی

آبیاری استارت باغات

دکتر سمیه نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
به اولین آبیاری ابتدای فصل برای فعال شدن درخت و قبل از تورم جوانه‌ها، آبیاری استارت می‌گویند. اگر آب استارت در باغ میوه مدیریت شود و رطوبت کافی در خاک باشد شروع رشد درختان برای فصل جدید بسیار بهتر است و در فصل جدید، رشد و گلدهی و تشکیل میوه خوبی را در باغ شاهد خواهید بود.

آبیاری استارت باغات

دکتر سمیه نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
به اولین آبیاری ابتدای فصل برای فعال شدن درخت و قبل از تورم جوانه‌ها، آبیاری استارت می‌گویند. اگر آب استارت در باغ میوه مدیریت شود و رطوبت کافی در خاک باشد شروع رشد درختان برای فصل جدید بسیار بهتر است و در فصل جدید، رشد و گلدهی و تشکیل میوه خوبی را در باغ شاهد خواهید بود.

اهمیت کودهای میکروبی

دکتر حسینیان
دکتر مجتبی حسینیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
کودهای میکروبی یکی از انواع کودهای موثر در کشاورزی هستند که برخی از آن ها شامل باکتری‌ها و برخی دیگر دارای قارچ های مفید می‌باشند. باکتری‌ها سبب افزایش عملکرد در مزرعه می‌شوند از این جهت که در اطراف ریشه مستقر شده و سبب افزایش حلالیت عناصر نیز خواهند شد. برای استفاده از کودهای میکروبی بهتر است از یک برنامه غذایی مشخص و منحصر به فرد استفاده شود تا اثر گذاری کودها بیشتر شود. استفاده از این نوع کودها بسته به نوع کشت متفاوت است و در برخی کشت ها و باغات ممکن است دوبار در طول سال توصیه شود.

اهمیت کودهای میکروبی

دکتر حسینیان
دکتر مجتبی حسینیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
کودهای میکروبی یکی از انواع کودهای موثر در کشاورزی هستند که برخی از آن ها شامل باکتری‌ها و برخی دیگر دارای قارچ های مفید می‌باشند. باکتری‌ها سبب افزایش عملکرد در مزرعه می‌شوند از این جهت که در اطراف ریشه مستقر شده و سبب افزایش حلالیت عناصر نیز خواهند شد. برای استفاده از کودهای میکروبی بهتر است از یک برنامه غذایی مشخص و منحصر به فرد استفاده شود تا اثر گذاری کودها بیشتر شود. استفاده از این نوع کودها بسته به نوع کشت متفاوت است و در برخی کشت ها و باغات ممکن است دوبار در طول سال توصیه شود.

چالش‌های کشاورزی در شرایط شور

دکتر محمد کافی
جناب آقای دکتر کافی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
بر اساس اعلام موسسه ملی تحقیقات شوری، از آنجایی که کشاورزی در ایران عمدتا فاریاب (کشاورزی تحت آبیاری) است، بیش از 50 درصد اراضی کشاورزی تحت آبیاری با مشکل شوری روبرو هستند. شوری زمانی اتفاق می‌افتد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بیش از 4 دسی زیمنس بر متر باشد اما این آستانه نیز بر اساس روش تولید، مدیریت کشاورزی و نوع محصول متغیر است.

چالش‌های کشاورزی در شرایط شور

دکتر محمد کافی
جناب آقای دکتر کافی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
بر اساس اعلام موسسه ملی تحقیقات شوری، از آنجایی که کشاورزی در ایران عمدتا فاریاب (کشاورزی تحت آبیاری) است، بیش از 50 درصد اراضی کشاورزی تحت آبیاری با مشکل شوری روبرو هستند. شوری زمانی اتفاق می‌افتد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بیش از 4 دسی زیمنس بر متر باشد اما این آستانه نیز بر اساس روش تولید، مدیریت کشاورزی و نوع محصول متغیر است.

مدیریت مزرعه کلزا در جهت افزایش راندمان و عملکرد

جناب آقای دکتر عزیزی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
گیاه کلزا تاثیر چشم‌گیری در‌ افزایش عملکرد دانه‌ی محصولات کشت بعدی دارد و همچنین در یک منطقه از نظر اقتصادی، زیست محیطی و بهره‌وری منابع نیز اهمیت دارد. عملکرد محصول غلات در تناوب با گیاه کلزا افزایش پیدا می‌کند و شیوع بیماری‌ها در غلات نیز کم می‌شود.

مدیریت مزرعه کلزا در جهت افزایش راندمان و عملکرد

جناب آقای دکتر عزیزی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
گیاه کلزا تاثیر چشم‌گیری در‌ افزایش عملکرد دانه‌ی محصولات کشت بعدی دارد و همچنین در یک منطقه از نظر اقتصادی، زیست محیطی و بهره‌وری منابع نیز اهمیت دارد. عملکرد محصول غلات در تناوب با گیاه کلزا افزایش پیدا می‌کند و شیوع بیماری‌ها در غلات نیز کم می‌شود.

اهمیت مرحله پنجه‌زنی در افزایش عملکرد گندم و جو

دکتر حسینیان
دکتر مجتبی حسینیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
پنجه زنی گندم و جو یکی از مراحل مهم رشدی و تعیین کننده میزان عملکرد است. منظور از پنجه ساقه‌هایی است که پس از کشت گندم و جو رشد می‌کنند. همینطور ساقه اصلی یا نیام در این مرحله تشکیل می‌شود. پنجه زنی به منظور حفظ تراکم و سبز شدن یکنواخت اتفاق می‌افتد و وابسته به شرایط مختلف، تعداد پنجه‌های متفاوتی تشکیل می‌شود.

اهمیت مرحله پنجه‌زنی در افزایش عملکرد گندم و جو

دکتر حسینیان
دکتر مجتبی حسینیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
پنجه زنی گندم و جو یکی از مراحل مهم رشدی و تعیین کننده میزان عملکرد است. منظور از پنجه ساقه‌هایی است که پس از کشت گندم و جو رشد می‌کنند. همینطور ساقه اصلی یا نیام در این مرحله تشکیل می‌شود. پنجه زنی به منظور حفظ تراکم و سبز شدن یکنواخت اتفاق می‌افتد و وابسته به شرایط مختلف، تعداد پنجه‌های متفاوتی تشکیل می‌شود.

بررسی سیستم‌های آبیاری در جهت افزایش پتانسیل عملکرد

جناب آقای دکتر داوری

دکتری تخصصی مدیریت منابع آب

رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
سیستم های آبیاری در کشور ما شامل سیستم آبیاری قطره ای، بارانی و غرقابی اند، و قطعا این سیستم ها از نظر راندمان عملکرد متفاوت هستند. در بحث تعیین نوع سیستم آبیاری باید به تمام فاکتورهای مدیریت مزرعه توجه کنیم که از جمله این فاکتورها، نوع کشت، میزان آبی که در اختیار کشاورز است، تغذیه درست و اصولی و مدیریت علف های هرز، آفات و بیماری ها است.

بررسی سیستم‌های آبیاری در جهت افزایش پتانسیل عملکرد

جناب آقای دکتر داوری

دکتری تخصصی مدیریت منابع آب

رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
سیستم های آبیاری در کشور ما شامل سیستم آبیاری قطره ای، بارانی و غرقابی اند، و قطعا این سیستم ها از نظر راندمان عملکرد متفاوت هستند. در بحث تعیین نوع سیستم آبیاری باید به تمام فاکتورهای مدیریت مزرعه توجه کنیم که از جمله این فاکتورها، نوع کشت، میزان آبی که در اختیار کشاورز است، تغذیه درست و اصولی و مدیریت علف های هرز، آفات و بیماری ها است.

رادیو دایان، کشاورزی روی موج دانش

بررسی خلاءها و چالش های مزارع و باغات کشور، مسئولیت اصلی رادیو دایان است. در رادیو دایان ما شما را با خلاءهای تولید، خلاءهای عملکرد و خلاءهای موفقیت در کشاورزی آشنا می‌کنیم. از آنجاییکه چالش‌های بخش کشاورزی روز به روز به دلیل تغییرات اقلیمی، بیشتر خواهد شد، وظیفه خود می‌دانیم که با برقراری ارتباط میان کشاورزان پرتلاش و متخصصان و صنعتگران بخش کشاورزی، به کاهش این چالش‌ها کمک کنیم. در رادیو دایان شنونده کلام صریح و صادقانه متخصصان خواهید بود. دست یاری کشاورز زحمتکش برای رفع موانع تولید در مزرعه و باغ را میطلبیم و از متخصصان کشاورزی، یاری و همراهی برای حل چالش‌ها را خواستاریم.

جدیدترین‌ پادکست‌ها