رادیو دایان

مجمــوعـــــــه پـــــــادکســــــت‌هـــــــای کشــــــــاورزی

نکات مهم در کاشت سیب زمینی

دکتر جعفر نباتی
دکتر جعفر نباتی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
یکی از مهم ترین محصولاتی که هم در مناطق سردسیر و هم گرمسیر کشور ما کشت می‌شود، سیب زمینی است. لذا نیاز است برای داشتن بهترین عملکرد با توجه به پتانسیل زمین و منطقه به نکاتی از جمله نوع کلاس بذری، رقم، شکست خواب، ضدعفونی بذر، آرایش کاشت مناسب و … توجه شود. اهمیت کلاس بذر سیب زمینی در این است که سلامت لازم برای کاشت را داشته باشد تا بتوان با توجه به هدف، به پتانسیل تولید مورد نظر دست یافت.

نکات مهم در کاشت سیب زمینی

دکتر جعفر نباتی
دکتر جعفر نباتی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
یکی از مهم ترین محصولاتی که هم در مناطق سردسیر و هم گرمسیر کشور ما کشت می‌شود، سیب زمینی است. لذا نیاز است برای داشتن بهترین عملکرد با توجه به پتانسیل زمین و منطقه به نکاتی از جمله نوع کلاس بذری، رقم، شکست خواب، ضدعفونی بذر، آرایش کاشت مناسب و … توجه شود. اهمیت کلاس بذر سیب زمینی در این است که سلامت لازم برای کاشت را داشته باشد تا بتوان با توجه به هدف، به پتانسیل تولید مورد نظر دست یافت.

نکات کلیدی در کاشت کنجد

دکتر محمد سیبی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
یک سری از شاخص‌ها نقش اساسی بر عملکرد کنجد دارند که اگر بدرستی مورد توجه قرار نگیرند و در زمان درست اجرا نشوند، کاهش شدید عملکرد کنجد اتفاق می‌افتد. از جمله این شاخص‌ها انتخاب رقم و بذر مناسب، تاریخ کاشت مطلوب، میزان بذر مصرفی، تراکم مناسب کاشت و رعایت عمق کاشت است. بعد از کاشت نیز به آبیاری درست و اصولی و همچنین اصول کوددهی در قالب یک برنامه کودی توجه کافی شود.

نکات کلیدی در کاشت کنجد

دکتر محمد سیبی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
یک سری از شاخص‌ها نقش اساسی بر عملکرد کنجد دارند که اگر بدرستی مورد توجه قرار نگیرند و در زمان درست اجرا نشوند، کاهش شدید عملکرد کنجد اتفاق می‌افتد. از جمله این شاخص‌ها انتخاب رقم و بذر مناسب، تاریخ کاشت مطلوب، میزان بذر مصرفی، تراکم مناسب کاشت و رعایت عمق کاشت است. بعد از کاشت نیز به آبیاری درست و اصولی و همچنین اصول کوددهی در قالب یک برنامه کودی توجه کافی شود.

اهمیت زنبور عسل در گرده‌ افشانی باغات

دکتر سمیه نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
زنبور عسل و سایر حشرات برای تامین غذای بشر نقش 75 درصدی دارند و آمار نشان می‌دهد که از 100 محصول مهم تامین کننده غذای انسانها، 90 محصول وابسته به گرده افشانی بوسیله زنبورهای عسل هستند. از آنجاییکه گرده افشانی با کیفیت یا گرده افشانی موثر در درختان از شاخص‌های مهم افزایش عملکرد نهایی است، در زمان گرده افشانی هر چه تعداد گرده‌های بیش‌تری روی بخش مادگی گل قرار بگیرد درصد لقاح موثر بیش‌تر شده و احتمال تولید میوه باکیفیت نیز افزایش می‌یابد.

اهمیت زنبور عسل در گرده‌ افشانی باغات

دکتر سمیه نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
زنبور عسل و سایر حشرات برای تامین غذای بشر نقش 75 درصدی دارند و آمار نشان می‌دهد که از 100 محصول مهم تامین کننده غذای انسانها، 90 محصول وابسته به گرده افشانی بوسیله زنبورهای عسل هستند. از آنجاییکه گرده افشانی با کیفیت یا گرده افشانی موثر در درختان از شاخص‌های مهم افزایش عملکرد نهایی است، در زمان گرده افشانی هر چه تعداد گرده‌های بیش‌تری روی بخش مادگی گل قرار بگیرد درصد لقاح موثر بیش‌تر شده و احتمال تولید میوه باکیفیت نیز افزایش می‌یابد.

آبیاری استارت باغات

دکتر سمیه نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
به اولین آبیاری ابتدای فصل برای فعال شدن درخت و قبل از تورم جوانه‌ها، آبیاری استارت می‌گویند. اگر آب استارت در باغ میوه مدیریت شود و رطوبت کافی در خاک باشد شروع رشد درختان برای فصل جدید بسیار بهتر است و در فصل جدید، رشد و گلدهی و تشکیل میوه خوبی را در باغ شاهد خواهید بود.

آبیاری استارت باغات

دکتر سمیه نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
به اولین آبیاری ابتدای فصل برای فعال شدن درخت و قبل از تورم جوانه‌ها، آبیاری استارت می‌گویند. اگر آب استارت در باغ میوه مدیریت شود و رطوبت کافی در خاک باشد شروع رشد درختان برای فصل جدید بسیار بهتر است و در فصل جدید، رشد و گلدهی و تشکیل میوه خوبی را در باغ شاهد خواهید بود.

اهمیت کودهای میکروبی

دکتر حسینیان
مهندس مجتبی حسینیان

دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
کودهای میکروبی یکی از انواع کودهای موثر در کشاورزی هستند که برخی از آن ها شامل باکتری‌ها و برخی دیگر دارای قارچ های مفید می‌باشند. باکتری‌ها سبب افزایش عملکرد در مزرعه می‌شوند از این جهت که در اطراف ریشه مستقر شده و سبب افزایش حلالیت عناصر نیز خواهند شد. برای استفاده از کودهای میکروبی بهتر است از یک برنامه غذایی مشخص و منحصر به فرد استفاده شود تا اثر گذاری کودها بیشتر شود. استفاده از این نوع کودها بسته به نوع کشت متفاوت است و در برخی کشت ها و باغات ممکن است دوبار در طول سال توصیه شود.

اهمیت کودهای میکروبی

دکتر حسینیان
مهندس مجتبی حسینیان

دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
کودهای میکروبی یکی از انواع کودهای موثر در کشاورزی هستند که برخی از آن ها شامل باکتری‌ها و برخی دیگر دارای قارچ های مفید می‌باشند. باکتری‌ها سبب افزایش عملکرد در مزرعه می‌شوند از این جهت که در اطراف ریشه مستقر شده و سبب افزایش حلالیت عناصر نیز خواهند شد. برای استفاده از کودهای میکروبی بهتر است از یک برنامه غذایی مشخص و منحصر به فرد استفاده شود تا اثر گذاری کودها بیشتر شود. استفاده از این نوع کودها بسته به نوع کشت متفاوت است و در برخی کشت ها و باغات ممکن است دوبار در طول سال توصیه شود.

چالش‌های کشاورزی در شرایط شور

دکتر محمد کافی
دکتر محمد کافی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
بر اساس اعلام موسسه ملی تحقیقات شوری، از آنجایی که کشاورزی در ایران عمدتا فاریاب (کشاورزی تحت آبیاری) است، بیش از 50 درصد اراضی کشاورزی تحت آبیاری با مشکل شوری روبرو هستند. شوری زمانی اتفاق می‌افتد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بیش از 4 دسی زیمنس بر متر باشد اما این آستانه نیز بر اساس روش تولید، مدیریت کشاورزی و نوع محصول متغیر است.

چالش‌های کشاورزی در شرایط شور

دکتر محمد کافی
دکتر محمد کافی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
بر اساس اعلام موسسه ملی تحقیقات شوری، از آنجایی که کشاورزی در ایران عمدتا فاریاب (کشاورزی تحت آبیاری) است، بیش از 50 درصد اراضی کشاورزی تحت آبیاری با مشکل شوری روبرو هستند. شوری زمانی اتفاق می‌افتد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بیش از 4 دسی زیمنس بر متر باشد اما این آستانه نیز بر اساس روش تولید، مدیریت کشاورزی و نوع محصول متغیر است.

رادیو دایان، کشاورزی روی موج دانش

بررسی خلاءها و چالش های مزارع و باغات کشور، مسئولیت اصلی رادیو دایان است. در رادیو دایان ما شما را با خلاءهای تولید، خلاءهای عملکرد و خلاءهای موفقیت در کشاورزی آشنا می‌کنیم. از آنجاییکه چالش‌های بخش کشاورزی روز به روز به دلیل تغییرات اقلیمی، بیشتر خواهد شد، وظیفه خود می‌دانیم که با برقراری ارتباط میان کشاورزان پرتلاش و متخصصان و صنعتگران بخش کشاورزی، به کاهش این چالش‌ها کمک کنیم. در رادیو دایان شنونده کلام صریح و صادقانه متخصصان خواهید بود. دست یاری کشاورز زحمتکش برای رفع موانع تولید در مزرعه و باغ را میطلبیم و از متخصصان کشاورزی، یاری و همراهی برای حل چالش‌ها را خواستاریم.

جدیدترین‌ پادکست‌ها