رادیو دایان

مجمــوعـــــــه پـــــــادکســــــت‌هـــــــای کشــــــــاورزی

بررسی سیستم‌های آبیاری در جهت افزایش پتانسیل عملکرد

جناب آقای دکتر داوری

دکتری تخصصی مدیریت منابع آب

رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
سیستم های آبیاری در کشور ما شامل سیستم آبیاری قطره ای، بارانی و غرقابی اند، و قطعا این سیستم ها از نظر راندمان عملکرد متفاوت هستند. در بحث تعیین نوع سیستم آبیاری باید به تمام فاکتورهای مدیریت مزرعه توجه کنیم که از جمله این فاکتورها، نوع کشت، میزان آبی که در اختیار کشاورز است، تغذیه درست و اصولی و مدیریت علف های هرز، آفات و بیماری ها است.

بررسی سیستم‌های آبیاری در جهت افزایش پتانسیل عملکرد

جناب آقای دکتر داوری

دکتری تخصصی مدیریت منابع آب

رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
سیستم های آبیاری در کشور ما شامل سیستم آبیاری قطره ای، بارانی و غرقابی اند، و قطعا این سیستم ها از نظر راندمان عملکرد متفاوت هستند. در بحث تعیین نوع سیستم آبیاری باید به تمام فاکتورهای مدیریت مزرعه توجه کنیم که از جمله این فاکتورها، نوع کشت، میزان آبی که در اختیار کشاورز است، تغذیه درست و اصولی و مدیریت علف های هرز، آفات و بیماری ها است.

فروت ست انگور، انار و کیوی

دکتر سمیه نظامی
سرکار خانم دکتر نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
مهم ترین و اثرگذار ترین زمان انجام فروت ست در انگور، انار و کیوی، از زمان رویش برگ‌های اولیه تا قبل از تشکیل گل (اسفند تا اردیبهشت) می‌باشد.

فروت ست انگور، انار و کیوی

دکتر سمیه نظامی
سرکار خانم دکتر نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
مهم ترین و اثرگذار ترین زمان انجام فروت ست در انگور، انار و کیوی، از زمان رویش برگ‌های اولیه تا قبل از تشکیل گل (اسفند تا اردیبهشت) می‌باشد.

نکات مهم در تغذیه چغندر قند

دکتر حسینیان
جناب آقای دکتر حسینیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
در تغذیه چغندرقند به مرحله رشدی توجه کنید. در مرحله رشد رویشی، برای افزایش سطح برگ و رشد رویشی باید از کودهای حاوی آمینواسید و اوره یا سولفات آمونیوم استفاده شود و کودهای حاوی عناصر ریزمغذی و کلسیم و سیلیکون هم به صورت محلول پاشی برای این مرحله مفید هستند.

نکات مهم در تغذیه چغندر قند

دکتر حسینیان
جناب آقای دکتر حسینیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
در تغذیه چغندرقند به مرحله رشدی توجه کنید. در مرحله رشد رویشی، برای افزایش سطح برگ و رشد رویشی باید از کودهای حاوی آمینواسید و اوره یا سولفات آمونیوم استفاده شود و کودهای حاوی عناصر ریزمغذی و کلسیم و سیلیکون هم به صورت محلول پاشی برای این مرحله مفید هستند.

مدیریت تغذیه برای پرشدن دانه گندم

دکتر حسینیان
جناب آقای دکتر حسینیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
زمان پر شدن دانه گندم بسته به منطقه، متفاوت است ولی اگر قبل از ظهور سنبله باشید باید از ریزمغذی و کلسیم و روی به صورت محلول پاشی استفاده کنید و اگر در خمیری شدن دانه است باید سیلیکات پتاسیم محلول پاشی شود تا انتقال مواد صورت بگیرد.

مدیریت تغذیه برای پرشدن دانه گندم

دکتر حسینیان
جناب آقای دکتر حسینیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
زمان پر شدن دانه گندم بسته به منطقه، متفاوت است ولی اگر قبل از ظهور سنبله باشید باید از ریزمغذی و کلسیم و روی به صورت محلول پاشی استفاده کنید و اگر در خمیری شدن دانه است باید سیلیکات پتاسیم محلول پاشی شود تا انتقال مواد صورت بگیرد.

تغذیه باغات پس از تشکیل میوه

دکتر سمیه نظامی
سرکار خانم دکتر نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
یکی از حساس‌ترین مراحل رشدی در درختان دانه دار و هسته دار، مرحله فندقی شدن میوه‌ها است که در صورت کم توجهی به اصول تغذیه در این زمان باغداران با ریزش میوه‌های فندقه مواجه می‌شوند و به دنبال آن شاهد کاهش عملکرد شدید خواهند بود.

تغذیه باغات پس از تشکیل میوه

دکتر سمیه نظامی
سرکار خانم دکتر نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
یکی از حساس‌ترین مراحل رشدی در درختان دانه دار و هسته دار، مرحله فندقی شدن میوه‌ها است که در صورت کم توجهی به اصول تغذیه در این زمان باغداران با ریزش میوه‌های فندقه مواجه می‌شوند و به دنبال آن شاهد کاهش عملکرد شدید خواهند بود.

رادیو دایان، کشاورزی روی موج دانش

بررسی خلاءها و چالش های مزارع و باغات کشور، مسئولیت اصلی رادیو دایان است. در رادیو دایان ما شما را با خلاءهای تولید، خلاءهای عملکرد و خلاءهای موفقیت در کشاورزی آشنا می‌کنیم. از آنجاییکه چالش‌های بخش کشاورزی روز به روز به دلیل تغییرات اقلیمی، بیشتر خواهد شد، وظیفه خود می‌دانیم که با برقراری ارتباط میان کشاورزان پرتلاش و متخصصان و صنعتگران بخش کشاورزی، به کاهش این چالش‌ها کمک کنیم. در رادیو دایان شنونده کلام صریح و صادقانه متخصصان خواهید بود. دست یاری کشاورز زحمتکش برای رفع موانع تولید در مزرعه و باغ را میطلبیم و از متخصصان کشاورزی، یاری و همراهی برای حل چالش‌ها را خواستاریم.

جدیدترین‌ پادکست‌ها